Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Birgitta Grafische Vormgeving, ten name van mevrouw B.D.B. de Jonge – van Daal,
Van Duijnhovenstraat 2, 5708 EZ Helmond

 

Inhoud
Art. 1: Definities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: Offertes, aanbiedingen
Art. 4: Annulering
Art. 5: Prijs
Art. 6: Prijswijzigingen
Art. 7: Betalingstermijn
Art. 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 9: Termijn van levering
Art. 10: Onderzoek bij aflevering
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 12: Print-, pdf-, zet-, druk- of andere proeven
Art. 13: Afwijkingen
Art. 14: Duurovereenkomsten, periodieke uitgaven
Art. 15: Auteursrechten etc.
Art. 16: Eigendom van in gebruik gegeven zaken, etc.
Art. 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen
Art. 19: Overmacht
Art. 20: Aansprakelijkheid
Art. 21: Geschillen
Art. 22: Toepasselijk recht

 

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a.  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Opdrachtnemer: Birgitta Grafische Vormgeving, t.n.v. mevrouw B.D.B. de Jonge – van Daal, Van Duijnhovenstraat 2, 5708 EZ Helmond, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c.  Informatiedragers: CD’s, magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
d.  Opdracht en overeenkomst: Onder opdracht en overeenkomst wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten of een werk af te leveren.
e.  Offertes en aanbiedingen: Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en begroting van de aan de werkzaamheden verbonden kosten. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddelijk een overeenkomst ontstaat.
f.  Werkzaamheden: Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer voor de opdrachtgever maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

Artikel 2: Algemeen
1.  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en uitgebrachte offertes.
2.  Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor de opdrachtnemer slechts verbindend indien en voor zover de opdrachtnemer zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
3.  Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen te worden.
4. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1.  Het alleen uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer.
2.  Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

Artikel 4: Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

Artikel 5: Prijs
1.  Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid verplicht opgelegde heffingen.
2.  De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties bij de offerte of overeenkomst.
3.  Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.  Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte methoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
5.  Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.
6.  Overschrijdingen van de overeengekomen som tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
7.  Overschrijdingen van overeengekomen bedragen of termijnen als gevolg van prijswijzigingen van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, voorzover deze overschrijdingen beperkt zijn tot 20% van de overeengekomen bedragen of termijnen. 

Artikel 6: Prijswijzigingen
1.  De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2.  Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3.  De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, foto’s, modellen, print-, pdf-, zet-, druk- en andere proeven. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn
1.  Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf, vereniging of stichting. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de opdrachtnemer is vereist.
2.  De opdrachtnemer is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van printwerk, zetwerk, litho’s en proeven.
3.  De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van de deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
4.  De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de opdrachtnemer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de opdrachtnemer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. Tot zekerheid dient onder andere een geaccordeerde afgegeven bankgarantie.
5.  Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd plus 2%. De opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van de verschuldigde rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
6.  Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 300,-.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1.  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
2.  De opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3.  De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4.  Iedere levering van zaken, door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, geschiedt met uitzondering van (juridisch en economisch) eigendom, totdat de opdrachtgever alles heeft voldaan waar hij door het sluiten van de overeenkomst aan is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5.  Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de opdrachtnemer door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6.  Aflevering van uitsluitend de opmaak van reclamemateriaal, bestemd voor bijvoorbeeld een drukker, zal standaard in één stuks, per werkzaamheid of opdracht geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.  Nabestellingen of aanvullende aantallen van het gemaakte ontwerp, al dan niet op een nieuw formaat opgemaakt, zullen afzonderlijk extra in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Termijn van levering
1.  Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting van opdrachtgever.
2.  De binding van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van capaciteit.
3.  De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de opdrachtnemer, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en door het inachtnemen van het bepaalde in artikel 12  lid 1 van deze leveringsvoorwaarden.
4.  Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in artikel 7 lid 3 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtnemer nodig is. De opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
5.  Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
6.  De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.  Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en rentes veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1.  De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering.
2.  De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3.  De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4.  Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 8 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5.  De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de mail, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Print-, pdf-, zet-, druk- of andere proeven
1.  De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de opdrachtnemer ontvangen print-, pdf-, zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de opdrachtnemer terug te zenden.
2.  Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3.  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4.  Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen
1.  Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de print-, pdf-, zet-, druk-, of andere proef, kunnen indien zij van geringe betekenis zijn, geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
2.  Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3.  Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1.  Een overeenkomst tot de opmaak van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2.  Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
3.  Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
4.  Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.
1.  De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van door opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2.  Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, printproeven, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
4.  De door de opdrachtnemer volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, printproeven, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de opdrachtnemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
5.  De opdrachtgever verkrijgt na levering door de opdrachtnemer het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
6.  Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Bij niet nakomen van dit artikel is de opdrachtnemer, naast een vergoeding van kosten en gederfde inkomsten, gehouden een boete in rekening te brengen bij opdrachtgever. De boete wordt gesteld op 300% van het omzetbedrag van de betreffende opdracht met een minimum van € 500,-

Artikel 16: Eigendom van in gebruik gegeven zaken, etc.
Alle door de opdrachtnemer vervaardigde en/of uitgeleende zaken zoals kopij, printproeven, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, blijven het eigendom van de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1.  De opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2.  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3.  De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4.  De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van de opdrachtgever die in het kader van de nakoming van de overeenkomst bij de opdrachtnemer zijn. Het pandrecht dient tot zekerheid van hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden mede daaronder begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen
1.  Indien de opdrachtgever met de opdrachtnemer is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een normaal te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de opdrachtnemer vragen.
2.  De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de opdrachtnemer onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen.

Artikel 19: Overmacht
1.  Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2.  Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van langdurige of ernstige ziekte, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan energie, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
1.  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2.  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3.  De opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4.  De opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die de opdrachtnemer van de opdrachtgever heeft ontvangen.
5.  Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Geschillen
Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. De opdrachtgever heeft evenwel de bevoegdheid binnen de termijn van een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk jegens haar op het onderhavige beding heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22: Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.