Privacy Verklaring

Home / Privacy Verklaring

B.D.B. de Jonge – van Daal, handelend onder Birgitta Grafische Vormgeving, gevestigd aan de Van Duijnhovenstraat 2, 5708 EZ Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17212474, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving verwerkt uw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

Contactgegevens:
Birgitta Grafische Vormgeving
Van Duijnhovenstraat 2
5708 EZ Helmond
+31(0)492-543999
+31(0)6-46662227
info@birgittavormgeving.nl
www.birgittavormgeving.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht (kan b.v. door middel van foto’s);
– Bedrijfsnaam;

– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het ontactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie, besprekingen en telefonisch.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor de opmaak van de opdracht, benodigde informatie te verzamelen voor de opmaak van de opdracht, verzenden van nieuws en/of reclame;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om een offerte op te kunnen maken voor een dienst die wij u kunnen leveren;
– Om facturatie uit te voeren n.a.v. een geleverde dienst;
– Om goederen en/of diensten af te kunnen leveren.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@birgittavormgeving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving tussen zit. B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving gebruikt de volgende computer-programma’s of -systemen:
– Mail, wordt gebruikt voor de communicatie van opdrachten en inkopen;
– Safari, wordt gebruikt voor de aanvraag van drukwerk;
– Adobe Indesign, wordt gebruikt voor de opmaak van opdrachten en facturen;
– Adobe Illustrator, wordt gebruikt voor de opmaak van opdrachten;
– Adobe Photoshop, wordt gebruikt voor de opmaak van opdrachten;
– Adobe Acrobat Pro, wordt gebruikt voor het presenteren van opdrachten en facturen;
– Mac OS High Sierra, wordt gebruikt als besturingssysteem;
– Excel en Word, worden gebruikt voor de boekhouding en ondersteunende activiteiten;
– Word Press, wordt gebruikt voor de website, het contactfomulier en de portfolio van sommige opdrachten;
– LinkedIn, wordt gebruikt voor reclame doeleinden;
– Facebook, wordt gebruikt voor reclame doeleinden;
– WhatsApp, wordt gebruikt voor communicatie doeleinden.
Deze programma’s, besturingsysteem, website en App’s zijn nodig voor het uitvoeren en de opmaak van de opdrachten, voor reclamedoeleinden en boekhouding. De eventuele verwerkte persoonsgegevens en de gevolgen daarvan voor de betrokkenen zal bij de opdrachtgever bekend zijn en/of ingeschat moeten worden. B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving verwerkt alléén gegevens in opdracht van haar opdrachtgevers, en/of reclame, communicatie en boekhouding.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Klantgegevens en boekhouding tot maximaal 7 jaar na laatste opdracht van de klant, of opzegging klant;
– In de opmaak van de opdrachten, tot maximaal 7 jaar na laatste opdracht van de klant, of opzegging klant;
– Communicatie voor (potentiële) opdrachten tot maximaal 7 jaar na laatste (potentiële) opdracht van de klant, of opzegging klant;
– Gegevens contactformulier worden direct verwijderd na afhandelen.
De reden om de eventuele persoonsgegevens te bewaren is ter onderbouwing van de uitgevoerde opdracht en met wie, wanneer en wat, voor de boekhouding wettelijke onderbouwing, reclame doeleinden om eindproducten te kunnen laten zien aan (potentiële) opdrachtgevers.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij aan met hun privacy-statement en wij zullen beoordelen of deze aansluiten met onze eigen privacy-statement, indien u dat wenst kunt u aangeven of wij een bewerkersovereenkomst moeten opstellen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving onderhoudt een register van verwerkingsactiviteiten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@birgittavormgeving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij beveiligen onze hardware en software met de laatste (beveiligings) updates. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@birgittavormgeving.nl

10. Wijzigingen in de Privacy Verklaring
B.D.B. de Jonge – van Daal, Birgitta Grafische Vormgeving behoudt zich het recht om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Door na wijzigingen gebruik te maken van Birgitta Grafische Vormgeving gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Op onze website, op deze pagina, vind u altijd de meest recente versie ter inzage. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.